civilná ochrana

Zákon č. 42/1994 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky - civilná ochrana obyvateľstva.
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana") .

Prostredníctvom našeho tímu odborne spôsobilých osôb Vám zabezpečíme plnenie týchto podmienok.
logo Monitor BP - civilná ochrana
Ing. Lenka Šťavová
konateľ
Poradenstvo, dokumentácia, aktualizácia

Zabezpečíme vypracovanie a aktualizáciu potrebných dokumentov:

– plán ochrany zamestnancov
– plán ochrany obyvateľstva
– identifikačná karta CO

Školenia

Zabezpečíme vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany:

– varovanie zamestnancov a obyvateľstva
– príprava jednotiek civilnej ochrany

Novinka: ONLINE ŠKOLENIA

Oprávnenia

Naša spoločnosť disponuje potrebnými oprávneniami v oblasti civilná ochrana:

– vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,
– vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
-vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany

Dokumentácia CO objektu

dokumentácia

- zámer na realizáciu zabezpečenia ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
- výpis z hlavných úloh v oblasti civilnej ochrany
- výpis z analýzy možnosti vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu
- výpis z analýzy možnosti vzniku mimoriadnych udalostí objektu
- organizačná štruktúra civilnej ochrany objektu
- metodika činnosti po vzniku mimoriadnej udalosti

Dokumentácia - prílohy

- Karta CO
- Menovací dekrét
- Kniha záznamov - Denník záznamov

Plán ochrany zamestnancov

- prvá predlekárska pomoc
- plán varovania a vyrozumenia
- plán evakuácie
- plán zabezpečenia prostriedkov individuálnej ochrany

Varovanie obyvateľstva

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ - 2 min. ~

- sa vykonáva dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti -
- sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

„OHROZENIE VODOU“ - 6 min. -

- sa vykonáva šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody
- sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

„KONIEC OHROZENIA“ - 2 min. -

- sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania
- sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.