bezpečnostnotechnická služba

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie v oblasti BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Prostredníctvom našeho tímu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov Vám zabezpečíme plnenie týchto podmienok.
logo Monitor BP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ing. Lenka Šťavová
konateľ

Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Medzi povinnosti zamestnávateľov patrí aj viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam.

Koncepcia politiky BOZP

Písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania

Školenia o BOZP

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca.

Zabezpečíme vstupné školenia pre novoprijatých zamestnancov aj opakované školenia pre zamestnancov.

NOVINKA : ONLINE ŠKOLENIA

Vyhodnocovanie rizík

Zisťujeme nebezpečenstvá a ohrozenia, posúdime riziko a vypracujeme písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný ....

Školenia - práca vo výške

Oboznamovanie osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané ....

Bezpečnostné značenie

Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu ...

Koordinátor BOZP na stavenisku

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti …

Revízie elektrických spotrebičov

Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.

kontaktujte nás

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám, napíšte nám, nechajte nám na Vás kontakt a v krátkom čase Vás budeme kontaktovať. 

Navštívte nás

Dohodnite si s nami termín, resp. my navštívime Vás.

Barčianska 68

040 17 Košice

Zavolajte nám

Radi Vám poradíme. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

+421 908 334 395

Napíšte nám

Odpovieme v čo najkratšom čase.

info@monitorbp.sk