pracovná zdravotná služba


Prostredníctvom našeho tímu verejných zdravotníkov v oblasti - pracovná zdravotná služba
Vám zabezpečíme plnenie povinností zo Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
logo Monitor BP - pracovná zdravotná služba
Ing. Lenka Šťavová
konateľ

elektronické oznÁmenie kategórie práce 2 - neoznamuje sa

Dňom 21.7.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 355/2007 Z. z., ktorý už NEUSTANOVUJE povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Vstupný audit pracoviska.

Na základe vstupného auditu pracoviska – objekt, profesie, počet zamestnancov – stanovíme ďalší postup:

– písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác
– prevádzkový poriadok
– lekárske preventívne prehliadky

Posudok o rizku s kategorizáciou prác

Zabezpečíme posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracujeme písomný posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Prevádzkový poriadok

Vypracujeme potrebné prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci:

– chemický faktor
– biologický faktor
– faktor hluk
– a iné ….

Poradenstvo, vedenie a aktualizácia dokumentácie

Zabezpečíme prostredníctvom našich odborne spôsobilých osôb v oblasti pracovná zdravotná služba:
– verejný zdravotník
– diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

Naša spoločnosť má oprávnenia na poskytovanie uvedených služieb.