požiarne technické zariadenia

Dodávka a inštalácia nových prenosných hasiacich prístrojov

Ponúkame všetky typy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Samozrejmosťou je sprievodná dokumentácia - návod, certifikát.

Kontrola a tlaková skúška prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. O vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá náš revízny technik potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja.

Požiarne uzávery

Zabezpečujeme pravidelnú kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná, ...

Požiarne vodovody - hydranty, hadicové zariadenia - kontrola

Naša spoločnosť zabezpečí kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Tlaková skúška hadíc požiarneho vodovodu je povinná súčasť kontroly.