ochrana pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrana pred požiarmi.

Prostredníctvom našeho tímu technikov požiarnej ochrany Vám zabezpečíme plnenie týchto požiadaviek.
logo Monitor BP - ochrana pred požiarmi
Ing. Lenka Šťavová
konateľ
Preventívne protipožiarne prehliadky

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná

– zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie PPP

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov.

-evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, ….

Školenia ochrany pred požiarmi

Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.

Máme pre Vás výhodné riešenie : ONLINE ŠKOLENIA

Kontrola požiarnych zariadení

Zabezpečíme  kontrolu a opravu požiarnych zariadení, aby spĺňali podmienku akcieschopnosti. 

Máme pre Vás výhodné riešenie : prenájom hasiacich prístrojov – kompletný servis

Bezpečnostné značenie

Zabezpečíme Vám značenie priamo do Vašich objektov a priestorov.

Je povinné označovať a udržiavať:
– trvale voľné únikové cesty, únikové východy,
– zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim,
– prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam.

Cvičný požiarny poplach

Vykonáme  cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb.

Poradenstvo

Zabezpečíme prostredníctvom našich odborne spôsobilých osôb na úseku ochrany pred požiarmi:
– technik požiarnej ochrany 
– špecialista požiarnej ochrany

Naša spoločnosť má oprávnenia na poskytovanie uvedených služieb.