ochrana osobných údajov

Zákon č. 18/2018 o ochrana osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Prostredníctvom našeho tímu zodpovedných osôb Vám zabezpečíme plnenie týchto povinností.
logo Monitor BP - ochrana osobných údajov
Ing. Lenka Šťavová
konateľ
Poradenstvo, dokumentácia

Poradíme Vám akú potrebnú dokumentáciu potrebujete pre svoju firmu. 

Nie každá firma potrebuje mať zabezpečenú zodpovednú osobu.

Školenie GDPR

Zaškolíme:
– Vaše oprávnené osoby v oblasti ochrany osobných údajov
– Vašich zamestnancov oboznámime o GDPR

Novinka : ONLINE ŠKOLENIA

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Vypracujeme písomný dokument posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

POZOR: bezpečnostný projekt posúdenie vplyvu

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu v niektorých prípadoch. 

My Vám dodávateľsky zabezpečíme našu zodpovednú osobu. 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

- sa vyžaduje ak ide o systematické a rozsiahle hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu

- sa vyžaduje ak ide o spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, alebo

- sa vyžaduje ak ide o systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu

zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak

a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.